Ponovni dolazak Isa a.s, na ovaj svijet


Denver, 26.12.2014. / 4. rebiu-l-evvel 1436.

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, na nimetima i blagodatma kojima nas daruje. Salavat i selam na Allahova Poslanika, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve sljedbenike do Sudnjeg dana.

Poštovani džema’ate, draga braćo,

U prethodne dvije hutbe, na dokazima iz Kur’ana i sunneta, govorili smo o Isau a.s., njegovu rođenju od majke h.Merjeme, o okolnostima koje su pratile taj neobican događaj, o mudžizama Isaa, a.s., o Isaovu poslanstvu i poteškoćama na koje je nailazio, iznijeli smo kuranski dokaz da Isa, a. s., nije ubijen, niti je umro, nego da je uzdignut kod Allaha i da će se ponovo vratiti na Zemlju. U današnjoj hutbi govorimo o ponovnom dolasku Isa a.s, na ovaj svijet, njegovoj novoj ulozi, sve to, naravno, u svijetlu Kur’ana i Sunneta.

Vama je poznato, da je još i Poslanik Muhamed a.s., ukazao na neke posebne događaje koji če se desiti pred kraj ovoga svijeta kao sto su npr.mali i veliki predznaci Sudnjega dana. Gotovo svi ili velika večina malih predznaka kijametskog dana se ispunila, vidljiva i poznata. Kada je riječ o velikim predznacima Kijameta, izmedju ostalih, ubraja se i ponovni dolazak na ovaj svijet Isaa a.s.

Nakon pojave Dedždžala i njegovog velikog nereda na zemlji, Allah dž.š., če poslati Isaa, a.s., koji če doči na zemlju kod bjele munare u Istočnom Damasku u Siriji, obučen u dva mirisna dijela odječe, dlanova položenih na krila dva meleka. Isa a.s., če doči među spašenu grupu koja če se boriti za Istinu, okupljena u namjeri da se bori protiv Dedždžala. Doči če u vrijeme početka namaza i klanjat če za imamom tog džema’ata.

Ibn Kesir kaže: ”Najcešce misljenje o mjestu njegovog silaska je bjela munara u istocnom Damasku. U Damasku nema munare poznate kao istocne osim one koja se nalazi pored Emevijske dzamije u Damasu sa istoka. Vođa muslimana če mu reči: ”O od Allaha nadahnuti, prodji naprijed (u mihrab)! On, Isa a.s., če mu reči: ”Ti prođi (u mihrab), tebi je ikamet proučen.” U drugoj predaji stoji: ”Vi ste jedni drugima vođe iz Allahove počasti prema ovom ummetu.”

Ako se pitamo sada, gdje nalazimo dokaze o ponovnom dolasku Isa a.s., na ovaj svijet? Dolazak Isaa, a.s., na kraju dunjalučkog vakta, utemeljen je Kur’nom i Sunnetom i to je, rekosmo,  jedan od velikih predznaka Sudnjeg dana. U nastavku slijede dokazi iz Kur’ana i Sunneta o njegovom dolasku:

Kaze Uzviseni Allah dz.s. u Svojoj mudroj Knjizi    ”A kada je narodu tvom kao primjer naveden sin Merjemin, odjednom su oni, zbog toga zagalamili… ”

”…i doista je on predznak smaka svijeta.” (Zuhruf, 57-61) Ovi ajeti su objavljeni o Isau a.s., a na pocetku 61.ajeta se kaže “I doista je on predznak smaka svijeta.”, odnosno, dolazak Isaa a.s., prije kijameta je predznak smaka svijeta. Na to upučuje ovaj ajet;  وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ – ”We innehu le ‘ilmun li’sa-ah,,Zaista je on znak i nagovještaj smaka svijeta.

Imam Ahmed bilježi od Ibn Abbasa r.a., da je komentirajuči ovaj ajet rekao: ”To je pojavljivanje Isaa, sina Merjemina prije smaka svijeta.”

Riječi Uzvišenog Allaha: „I zbog riječi njihovih: “Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina, Allahova poslanika…!” – A nisu ga ni ubili ni raspeli, već im se pričinilo.”, do riječi Uzvišenog: „I nema nijednog sljedbenika Knjige koji, kada bude umirao, neće u njega onako kako treba povjerovati, a na Sudnjem danu on će protiv njih svjedočiti.” (En-Nisa, 157-159) Ovi ajeti s jedne strane ukazuju na to kako Jevreji nisu ni ubili ni razapeli Isa sina Merjemina, nego ga je Allah sebi uzdigao, kao sto je u Njegovim riječima: “…sigurno je da ga nisu ubili, već ga je Allah uzdigao Sebi.” (En-Nisa, 157-158)

Zabilježeno je u Sahihu da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Siči če među vas Isa a.s, sin Merjemin, pravedan vladar i ispravan vodja. Slomiče krst, ubice svinju i propisat če džiziju.”

Postoje brojni hadisi koji ovaj predstoječi dogadžaj potvrdjuju, spomenut čemo one, mutevatir, hadise: Bilježe, Buharija i Muslim od Ebu Hurejrea r.a., da je Allahov Poslanik a.s., rekao: ”Tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša, jos samo malo, pa ce među vas siči Isa sin Merjemin, pravedni vladar, slomiče krst, ubiti svinju i prekinuti ratove. Imetka če biti na pretek, toliko puno da ga neče imati ko uzeti. Samo jedna sedzda če biti vrednija od dunjaluka i svega sto je na njemu.”  (Tefsir Ibn Kesir, 2/415)

Imam Ahmed bilježi od Ebu Hurejra r.a., da je Allahov Poslanik Muhamed a.s., rekao: ”Poslanici su brača, majke su im različite, a vjera jedna. Ja sam najpreči Isau sinu Merjeminu, jer izmedju mene i njega nije bilo Poslanika. On če sigurno doči? Pa kada ga ugledate prepoznajte ga.” (Muslim, 18/27-28)

Pitate se, kako da ga prepoznamo? U predajama se kaže, da je on čovjek srednjeg rasta, ni visok, ni nizak, rumen, kovrdzave kose, širokih prsa, sa valovitom kosom koja mu skoro prekriva uši i pada niz pleča. Buharija i Muslim bilježe od Ebu Hurejra, r.a.,da je Allahov Poslanik a.s, rekao: „Noči Isra-a sam sreo Musaa i sreo sam Isaa… srednjeg rasta, rumen, kose vlažne kao da je iz vode izašao .”

A od Ibn Abasa se bilježi da je Allahov Poslanik a.s., rekao: „Vidio sam Musaa i Ibrahima, Isa je rumen, kovrđave kose, širokih prsa.” (Buhari i Muslim)

Inače, prepoznati čemo ga i po: Izuzetnim moralnim odlikama, razlikuje se od ostalih ljudi. Bit će prepoznatljiv po crtama lica svojstvenim pejgamberima. Njegova mudrost i retorička moć je veoma visoka. Veoma pouzdan. Pod zaštitom Allaha, dž.š. Prema vjernicima je blag i milostiv. Na Zemlji neće imati rodjaka, poznanika i porodice.

Kada je, pak, riječ o duzini boravka na Zemlji, nakon silaska, u pojedinim predajama je zabilježeno kako če boraviti 7 a u drugim 40 godina.   

 Pojava sigurnosti blagostanja u njegovo vrijeme

 Vrijeme, nakon njegovog dolaska biti če vrijeme sigurnosti, mira i blagostanja. Allah dž.š., če poslati obilnu kišu, zemlja če dati bogatstvo plodova i raskoši, imetka če biti na pretek, nestat če sporova, mržnje i zavisti medju ljudima.

U poduzem hadisu Allahov Poslanik a.s, kaže: ”Zatim če Allah poslati kišu pred kojom če nestati kuče od drveta i gline. Oprače zemlju koja če biti poput ogledala, potom če reci zemlji: ”Bujaj plodovima, vrati blagodatima, – ljudi ce jesti sa stabla jednog nara i svi ce sjediti u hladu tog drveta. Mljeko če biti blagoslovljeno. Deva če dati dovoljno mlijeka za veliki broj ljudi. Mlijeko jedne krave če biti dovoljno za cjelo pleme, a mlijeko jedne ovce za jednu familiju.” (Muslim, 2/292)

Ahmed bilježi od Ebu Hurejra kako je Allahov Poslanik rekao: „…Zaista če on Isa a.s, (opet) doči… pa če Allah u njegovo vrijeme unistiit Dedzdzala. Zemljom če zavladati mir. Čak če lavovi pasti sa devama, tigrovi sa kravama, vukovi sa ovcama, a djeca če se igrati sa zmijama koje im nece nauditi.” (Muslim, 18/63-70)

Muslim bilježi od Ebu Herejrea da je Allahov Poslanik a.s, rekao: „Tako mi Allaha, zaista če siči Isa sin Merjemin, … Prestat če pakost, međusobna mrznja i zavist. I sigurno čete biti pozivani da uzmete sta zelite od imetka, a niko ga neče uzeti.” (Musned, Ahmed, 2/406)

Nevevi kaže: „To znači da ljudima neče trebati deva, neče zeljeti da je posjeduju, jer je i onako imetka previše, a jako malo zelja. Neče im trebati jer če imati veliku svijesti o blizini kijameta.“ (Muslim, 2/192)

Ovo je bio pokušaj da se pojasni uloga i mjesto Isaa a.s, njegovo rođenje, boravak, uzdignuče i ponovni povratak na ovaj svijet, pobjeda oholog Dedždžala i uspostava harmonije na dunjaluku i sve to na osnovu jasnih kur`anskih ajeta i hadisa Bozijeg Poslanika Muhammeda s.a.v.s..

Molim Uzvisenog Allaha dz.s. da zajedničko poštovanje i zajednička ljubav prema Isau a.s., sinu Merjeminom omili poštovanje i razumjevanje među svim muslimanima!  Amin!

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress