Lejletu-l-Kadr


NAJVREDNIJA NOC, LEJLETU-L- KADR

Uzviseni Allah dz.s. je u Kur’anu rekao: ,,INNA ENZELNAHU FI LEJLETIL KADR. VE MA EDRAKE MA LEJLETUL KADR. LEJLETUL KADRI HAJRUN MIN ELFI ŠEHR. TENEZZELUL MELAIKETU VERRUHU FIHA BI IZNI RABBIHIM MIN KULLI EMR. SELAMUN HIJE HATTA MATLEIL FEDŽR”.

” Mi smo ga (KUR’AN) poceli objavljivati u noci Kadr. A sta ti mislis sta je noc Kadr? Noc Kadr je bolja od hiljadu mjeseci. Meleki i Dzibril, s dozvolom Gospodara svoga, spustaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.” (El- Kadr,1-5)

Obavjestavamonase cijenjene dzematlije,nasu bracu i sestre u Din-i-Islamu,nasu omladinu da ce mo ako Bog da povodom mubarek noci lejletu-l-Kadra u nasoj dzamiji imati bogat i raznovrstan vjerski program.

Dvadeset i sedma,mubarek noc, je u subotu Augusta 3. 2013.god. Program ce mo zapoceti ako Bog da iftarom u 8:11pm a zavrsiti sabah namazom u 4:38am.Planirano je da imamo nas zajednicki iftar,zatim ucenje Kur’ana i ilahija,zatim klanjanje jacije i teravih namaza.Poslije obavljenog namaza imat ce mo priliku da ponovo postanemo vakifi nase dzamije .Organizovat ce mo sakupljanje sredstava za obnovu nase dzamije.Ovaj dio programa ce voditi nas dragi musafir,imam iz Portlanda,Jasmin ef. Huskic.  Dzematski odbor je donio odluku na osnovu cijene faza koje ce se renovirati poslije Ramazana na nasoj dzamiji da bi svaka porodica trebala dati po hiljedu ($1000.00) dolara kako bi smo uspjesno zavrsili veci dio posla. Ukoliko neka porodica nemoze izdvojiti odmah hiljedu dolara to moze dati i u ratama a ako nikako nije u mogucnosti izdvojiti ova sredstva neka onda odvoji za svoju dzamiju onoliko koliko moze.

Poslije sakupljanja sredstava za nasu dzamiju odrzat ce mo prigodno predavanje o mubarek noci,zatim ce mo klanjati nafilu namaz i jedan dio noci ce mo provesti u muhabbetu (razgovoru i druzenju) uz kahvu.U nasoj dzamiji ce mo se ako Bog da sehuriti,klanjati sabah namaz i time zavrsiti nas program.

Draga braco i sestre nemojmo zaboraviti na nase zekjate i sadekatul fitr.

Svako onaj ko ima preko svojih osnovnih potreba imovine u visini od $ 4,010.00  (cetri hiljede i deset dolara) i vise,duzan je dati 2,5% zekjata na tu imovinu.

Sadekatul fitr ili vitre se daju na svakog clana porodice. Visina sadekatul fitra za 2013 godinu iznosi : $ 10.00, $ 20.00, ili $ 50.00 u zavisnosti od imovinskog stanja davaoca.

Zekjat se moze dati na vise mjesta a jedno od njih je zasigurno i za renoviranje nase dzamije.

Allahov Poslanik kaže: “Dobra djela čuvaju čovjeka od nesreće i zlih posljedica. Milostinja koja se daje tajno, ublažava Allahovu srdžbu. Pažnja koja se iskazuje prema rodbini produljuje život. Svako dobro djelo smatra se sadakom.”

Ramazan je prava prilika za darežljive, jer je to mjesec sveopćeg dobra. Allah ljude najviše dariva u ovom mubarek mjesecu. U prvoj trećini ramazana Allah dariva Svoju milost, u drugoj trećini oprost od grijeha, a u trećem dijelu ramazana Svoju zaštitu od džehennemske vatre. Uzvišeni Allah je upravo u ramazanu, u noći lejletu-l-Kadr, podario čovjeku Svoju Uputu. Bio je to početak objave Kur’ana. Milostivi Allah, učinio je ramazansko vrijeme izuzetnim i posebnim. To je vrijeme kada se ljudska srca oslobađaju škrtosti i postaju otvorena. Post suzbija želju za gomilanjem imetka, odnosno čini ljude velikodušnim i potiče ih na suosjećanje sa slabim i nemoćnim.

Kaže Resulullah, s.a.v.s.: “Darežljiv čovjek blizak je Allahu i ljudima; blizu je Dženneta, a daleko od vatre. Škrt čovjek je daleko od Allaha i daleko od Dženneta, a prikučen vatri džehennemskoj. Darežljivi neznalica bliži je Allahu od pobožnog tvrdice.” (Tirmizi) Zbog svega navedenog, i naša darežljivost treba da dođe do izražaja posebno u ovim ramazanskim danima.

Budimo darezljivi kao sto je to bio i Poslanik a.s. i njegovi ashabi, gradimo džamije i čuvajmo džemat i njegovu funkciju, harmoniju i jedinstvo!

Čuvajmo svjetlo Islama, izgrađujmo i popravljajmo svoj din-i-Islam, iman i ihsan.

Dragi Allahu, pomozi nam da i mi renoviramo svoju džamiju i sve druge porušene džamije, ali pomozi nam, Dragi Allahu da i sebe i svoj iman pri tome gradimo i izgradimo. Amin!

 

POSTANIMO SVI VAKIFI(DOBROTVORI) NASE DZAMIJE U MUBAREK NOCI LEJLETU-L-KADR

Predsjednik dzematskog Odbora

Nihad Poljakovic

 

Bosanski Edukativno Kulturni Centar Colorado

Bosnian Educational and Cultural Center of Colorado

Mile High Islamic Center

3550 Sheridan blvd, Denver, CO 80212

 

The most valuable night, LAYLAT AL- QADR
Exalted Allah SWT said in the Quran: ,,INNA ENZELNAHU FI LEJLETIL KADR. VE MA EDRAKE MA LEJLETUL KADR. LEJLETUL KADRI HAJRUN MIN ELFI ŠEHR. TENEZZELUL MELAIKETU VERRUHU FIHA BI IZNI RABBIHIM MIN KULLI EMR. SELAMUN HIJE HATTA MATLEIL FEDŽR”.

 Indeed, We sent the Qur’an down during the Night of Decree. And what can make you know what is the Night of Decree? The Night of Decree is better than a thousand months. The angels and the Spirit descend therein by permission of their Lord for every matter. Peace it is until the emergence of dawn..” (El- Kadr,1-5)

Announcement

To our esteemed members of the congregation, our brothers and sisters in the Din-i-Islam, our youth that we will InsAllah on the occasion of the blessed night Lailat al-Qadr in our mosque to have a rich and varied religious program.
The Twenty-seventh, blessed night, is on Saturday, August 3rd 2013.god. The program InsAllah will start with break the fast at 8:11 pm and end at Fajr 4:38 am.  Plan,  with Allah s.w approval, is that we have our joint iftar(brake fast) , then reading the Quran and Islamic lectures, then pray Isha prayer and Tarawih prayers. After Isha prayer  we shall have  opportunity to  become waqif of our mosques. Insalah we will organize fundraiser  for the restoration of our mosque. This part of the program will lead our dear guest Imam Jasmin ef.Huskif from Jamaat Portland.  Board Members have  decided  based on price of phase that will be renovated after Ramadan to our mosque that every family should give at least one thousand ($ 1,000.00) dollars to successfully complet  most of the work. If a family can not immediately allocate one thousand dollars it CAN be given in installments and if you can not afford to allocate these funds  then allocate as much as you can for our own mosque.
InsAllah after fundraiser for our mosque, we will hold a lecture on the Lailat al-Qadr,  blessed night, then we will pray supererogatory prayers and one part of the night we will spend in Muhabbet (talking and socializing) with coffe and tea .In our mosque we will be God willing having sahour, worship morning prayer and time to finish our program.
Dear brothers and sisters, lets not forget our zakat and sadaqatul fitr

Anyone who has more than his basic needs of the property in the amount of $ 4,010.00 (four thousand and ten dollars) or more, is required to give 2.5% zakat on the property.
sadaqatul fitr  are given to each family member. Height sadekatul fitra for 2013 is: $ 10.00, $ 20.00, or $ 50.00, depending on the financial status of provider.
Zakat may be given in several places and one of them is certainly the renovation of our mosques.
The Messenger of Allah said: “Good deeds are keeping man from accidents and evil consequences. Alms given in secret soothes anger of Allah. Attention, which is expressed toward relatives prolongs life. Every good deed is considered sadaqa.”
Ramadan is a real opportunity for generousity, because this is the month of  universal good. Allah blesses most people in this blessed month. In the first third of Ramadan, Allah gives His grace, in the second third is forgiveness of sins, and the third part of Ramadan, Allah gives his protection from Hellfire. Allah is in Ramadan, Night Lailat-ul-Qadr, the man kind and all worlds gave its instructions. It was the beginning of revelation of the Quran. Merciful God, this time during Ramadan exceptionaly  special. It was a time when people’s hearts are released avarice and become open. Fasting  suppresses the desire for accumulation of wealth, and makes people generous and encourages them to sympathize with the poor and powerless.
Says the Prophet, peace be upon him: “Generous man is close to Allah and to the people, is close to paradise, and away from the fire. A stingy man is far from Allah and away from Paradise and Hell fire flames are close. Generous ignorant is closer to Allah than godly stingy  men.” (Tirmidhi)

For all these reasons, our generosity should come to the fore, especially in these days of Ramadan.
Let’s be generous as it was Prophet s.a.a.w and his companions, build mosques and keep the Jama’at and its function in harmony and unity!
Preserve the light of Islam, and build and  improve our din-i-Islam, Iman and Ihsan.
Dear Allah, help us renovate our mosque and all other mosques which were destroyed, but help us, dear God to build and improve ourselfs and our faith . Amin!

Lets ALL OF US BECOME ALL waqif, benefactors (benefactor) of our mosques in mubarak night  Lailat al-Qadr L

Chairman of the mosque council
Nihad Poljaković

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress