IZBORI u BiH 2014

Koalicija 1 mart


KOALICIJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA
„PRVI MART“
      www.prvimart.ba – info@prvimart.ba

U cilju opšte mobilizacije i registracije birača iz dijaspore za Opšte izbore 2014. godine, koji će glasati putem pošte, a kako bi na ovaj način osvojili dovoljan broj političkih predstavnika Bošnjaka i Hrvata iz bh. entiteta RS u Parlamentarnoj Skupštini Bosne i Hercegovine i Narodnoj skupštini RS, dostavljamo Vam sljedeće

 UPUTE ZA REGISTRACIJU

       1.Pravo glas  

Osnovna podjela glasača koje treba registrovati za glasanje putem pošte svodi se na dvije kategorije i oni prilažu sljedeće dokumente:

          a) Lica na privremenom bravku izvan BiH, a koji su sa područja entiteta RS  
(Popunjen i potpisan PRP1 obrazac, i skeniran važeći dokument BiH – lična, pasoš ili vozačka dozvola izdata u okviru CiPS-a/DDEEA)

          b)Izbjegla lica – Oni koji nemaju naše važeće dokumente, a prije rata su imali prebivalište na područaju današnjeg entiteta RS 
(
Popunjen i potpisan PRP1 obrazac, identifikacioni dokument zemlje domaćina:    lična, pasoš, vozačka, izbjeglički karton, kao i Uvjerenje o državljanstvu BiH)  

(Ovdje je važno napomenuti da će svi oni koji su se ranije registrovali za glasanje putem pošte, dobiti od Centralne izborne komisije (CIK-a) obrazac PRP2, kojim će
samo potvrditi ranije navedene adrese, odnosno svi koji se sada registruju prvi put preko PRP1 obrasca će za svake naredne izbore dobijati obrazac PRP2 i neće morati ponovo
da se registruju).

        2.Popunjavanje obrasca PRP1 

 • Obrazac PRP1 se popunjava štampanim slovima i svi podaci moraju biti uneseni,
 • Tačka 9. PRP1 obrasca – Državljani BiH koji se prijavljuju za glasanje u Brčko distriktu BiH moraju označiti odgovarajuću biračku opciju na osnovu entitetskog državljanstva (FBiH ili RS), dok se za prijave iz drugih opština sa područja RS podrazumijeva da im je biračka opcija bh. entitet RS,
 • Rubriku C na obrascu PRP1 – ispunjavaju samo osobe koje se vode kao izbjegla lica, dakle ako je u rubrici A označen privremeni boravak, oni ne popunjavaju rubriku C na PRP1 obrascu,
 • Poželjno je popuniti kompletnu rubriku D obrasca PRP1, sa mailom i brojem telefona podnosioca prijave, kako bi imali podake u slučaju eventualnih zloupotreba,
 • Potpis na prijavi mora biti istovjetan potpisu kakav je na identifikacionom dokumentu koji se prilaže uz prijavu.

       3.Skeniranje i slanje obrasca PRP1 i dokumenata  

 • Obrazac PRP1 mora biti skeniran, tj. mora biti bez nedostataka (mutna slika, fali dio, ne vidi se broj, i sl.) – Isto važi i za Uvjerenje o državljanstvu;
 • Za ličnu, vozačku i pasoš se također preporučuje skeniranje, ali su prihvatljive i slike koje se mogu napraviti digitalnim aparatom ili mobitelom, koristeći kao podlogu bijeli papir. Slika se prednja i zadnja strana lične karte;
 • Sakupljeni dokumenti se šalju Centralnoj izbornoj komisiji (CIK-u) poštom, faksom ali se preporučuje da se to pošalje e-mailom kao “Prijava za registraciju“ na adresu: prijavapp@izbori.ba kao i na e-mail Koalicije “Prvi mart“: prvimart.usa@gmail.com, kako bi imali mogućnost da pratimo stanje sa brojem registrovanih, odnosno kako bi intervenisali u slučaju da nešto ne bude uredu sa prijavama.

      4.Provjera biračkog mjesta i provjera registracije  

 • Ukoliko neko želi da provjeri u kojoj opštini ostvaruje svoje biračko pravo, može to da provjeri na linku CIK-a:
 • http://www.izbori.ba/Default.aspx?CategoryID=200&Lang=3&Mod=0 , na način da upiše svoje prezime, ime i matični broj i tu će mu biti prikazani podaci gdje glasa i na koji način.
 • Ukoliko nakon registracije, odnosno prijave za glasanje putem pošte želite provjeriti da li ste registrovani, to možete učiniti nakon 15 dana od momenta slanja prijave putem upita na e-mail adresu: info@izbori.ba, odnosno, putem dežurnog telefona: +387 033 251 331 i +387 033 251 332
 • Za sva eventualna pitanja i nejasnoće možete pogledati link Koalicije “Prvi mart“:   Dostavljanje obrazaca i dokumenata se mora završiti do 29.07.2014. godine!    

                   Važna napomena: Svi oni koji su prije rata imali prebivalište na području današnjeg bh entiteta RS, a izvadili su lične karte u Federaciji BiH, trebaju da prilikom
dolaska na godišnje odmore prijave mjesto prebivališta u RS, a Koalicija “Prvi mart“ će im pružiti svu potrebnu informativno-pravnu pomoć.

 

www.prvimart.ba

info@prvimart.ba, tel/fax 056 440 402; mob: 062 655 765; 061 408 284

Adresa:  Crni Guber bb. 75430 Srebrenica, BiH

 

PRP_1-BH_Obrazac_za_glasanje_izvan_BiH-bos1

 

Ovdje mozete downlodovati Urnek popunjenog  PRP1 Obrasca

Ovako bi trebao da izgleda popunjen I potpisan PRP1 Obrazac


Popunjen i potpisan PRP1 obrazac

 

Ovako treba da izgleda skenirani pasos I prednja I zadnja strana Licne karte


Skenirani pasošA

Lična karta a (prednja strana)

 

Lična karta a (zadnja strana)

 

 

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress