Isa a.s. u Islamu i Kur’anu


Zaglavlje_BEKCC_05102014

Isa a.s. u Islamu i Kur’anu

19.12.2014. / 27. safer 1436

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, na nimetima i blagodatma kojima nas daruje. Salavat i selam na Allahova Poslanika, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe,sehide i sve sljedbenike uzvisene vjere Din-i-Islama do Sudnjeg dana.

Poštovani džema’ate, draga braćo

U prosloj hutbi smo zapoceli kazivanje o Isa a.s. kao predposljednjem poslaniku od njih preko 124 000 koliko ih se spominje u predajama.Poceli smo ne bilo kakvo kazivanje,nego kur`ansko kazivanje. Kur`an zaista detaljno govori o tome kako je nagovjesteno Merjemi,Isaovoj a.s. majci da ce dobiti dijete,o njenom povlacenju od rodbine,o njenom povratku nakon porodjaja,o tome kako je Isa a.s. jos iz kolijevke se obracao prisutnima kako bi sacuvao svoju majku od bilo kakvih sumnji u njen moral itd.  

I u današnoj hutbi nastavljamo govoriti o Isa a.s., u Islamu i Kur’anu.

Ovo je pokusaj da se njegov dolazak na ovaj svijet pojasni, posebno sa aspekta ucenja islama, kako bi našoj djeci i omladini, posebno onima koji su ovdje rođeni bila jasnija uloga koju ima i zauzima Isa a.s. u islamu.

Isa, a.s., je Božiji poslanik koji je na Zemlji živio prije otprilike 2000 godina, kojeg je Allah, dž.š., učinio odabranim i na ovom i na budućem svijetu.

U Kur’anu se govori o Isaovom a.s. rođenju i životu, iznose se događaji sa kojima se susretao u toku života, stanju ljudi iz njegovog okruženja i o još nizu drugih tema. Čak se iznosi i kakav je bio život Isaove majke, hazreti Merjeme, prije nego što je on došao na svijet, kako je na čudotvoran način zatrudnila, kako se porodila i kakvim reakcijama je bila izložena zbog toga – sve je to saopćeno kur’anskim ajetima. Štaviše, Allah, dž. š., nam je saopćio da će u ahir-i zemanu Isa, a.s., ponovo doći na Zemlju.

Allah, dž.š., u Kur’anu skreće pažnju da je Isa, a.s., od svog rođenja do uzdizanja, u svakom pogledu pokazivao velike razlike od ostalih ljudi.

Jedna od odabranih Isaovih odlika je i ta da on predstavlja “Allahovu Riječ”: ”Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je Allahov poslanik, i Riječ Njegova koju je Merjemi dostavio, i Duh od Njega…” (En-Nisa’, 171). A kada meleki rekoše: “O, Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Riječ: ime će mu biti Mesih, Isa, sin Merjemin, bit će viđen i na ovome i na onome svijetu i jedan od Allahu bliskih (Ali ‘Imran, 45).

Formulacija “Allahova Riječ” u Kur’anu je korištena jedino za Isa a.s. Dok još nije došao na svijet, Allah, dž.š., je saopćio njegovo ime. Generalno, ljudima imena nadijevaju njihove porodice. Međutim, situacija u vezi sa Isaom a.s. je drugačija; kao jednu svoju Riječ, Allah, dž.š., je Isau, a.s., dao ime “Isa Mesih”. Ovo je jedan sasvim očit izraz da je, za razliku od svih ostalih, Isa, a.s., stvoren jednim drugačijim stvaranjem. Upravo, kao i rođenje, mudžize koje je pokazao u toku života i uzdizanje Allahu, dž.š., također su izraz ove njegove različitosti.

Prva od brojnih Isaovih a.s. mudžiza koje se spominju u Kur’anu bila je njegov neuobičajeni dolazak na svijet, odnosno neposjedovanje oca, a potom njegov govor u bešici i saopćenje da će biti pejgamber. Zapravo, ove dvije mudžize su na sasvim jasan način dokazivale Isaovu a.s. izvanrednost – pošto je veoma mudro pričanje djeteta odmah nakon rođenja moguće jedino uz pomoć Allahove dz.s.mudžize:      „Kad Allah kaze: “O, Isa, sine Merjemin, sjeti se blagodati Moje prema tebi i majci tvojoj: kada sam te Džibrilom pomogao pa si s ljudima, u bešici i kao zreo muž, razgovarao; i kada sam te pismenosti i mudrosti, i Tevratu i Indžilu naučio…” (El-Ma’ida, 110).

Mudžize koje se u Kur’anu iznose, a koje su u vezi sa Isaom, a.s., su slijedeće: „…… donosim vam dokaz od Gospodara vašeg: napravit ću vam od ilovače nešto poput ptice i puhnut ću u nju, i bit će, voljom Allahovom, prava ptica. I iscijelit ću slijepa od rođenja, i gubava, i oživljavat ću mrtve, voljom Allahovom, i kazivat ću vam šta jedete i šta u domovima svojim gomilate; to će, uistinu, biti dokaz za vas, ako pravi vjernici budete.” (Ali ‘Imran, 49).

Unatoč svih ovih izvanrednih događaja i činjenica, jedan dio njegovog naroda ostao je istrajan u svom nevjerovanju i negiranju Boga. Govoreći da ono što Isa radi nije ništa drugo do “majstorske čarolije”, optužili su ga za vračanje, optužili su ga za sve najgore.

 

Isaovo poslanstvo i poteškoće na koje je nailazio

Period u kojem je poslat Isa, a.s., bio je period u kome su sinovi Israilovi i u političkom, i ekonomskom, a i u socijalnom pogledu bili u velikoj krizi. Sa jedne strane – nemilosrdna vlast u zemlji u kojoj su živjeli, sa druge strane – različita vjerska i sektaška razilaženja… U jednom ovako teškom metežu ljudi su, sasvim uobičajeno, nastojali pronaći put spasa. Očekivani spasitelj bio je Isa, a.s.

Međutim, bilo je, naravno, i onih koji su iskazivali protivljenje Isau, a.s. Pristalice ateističkog sistema tog vremena doživljavali su ga kao opasnost. Iz tog razloga su odmah krenuli u akciju i načinili planove za njegovu likvidaciju. Sva ova nastojanja bila su osujećena i osuđena na neuspjeh još u samom početku. Međutim, oni nikada nisu odustajali od ostvarenja tog cilja; bili su jedni od najžešćih Isaovih a.s. neprijatelja tokom njegovog perioda poslanstva.

Pored njih, nakon što je Isa a.s, počeo sa dostaljanjem Objave, većina jevrejskih svećenika tog perioda , optužili su ga za nastojanje da sruši njihovu vjeru, zauzeli neprijateljski stav prema Isau, a.s. i njegovu pozivu da žive izvornu vjeru. Isa, a.s., se, uistinu, usprotivio odredbama koje je svećenička jevrejska klasa naknadno uvrstila u vjeru. čineći dozvoljenim ono što im je bilo zabranjeno i zabranjenim ono što im je prethodno bilo dozvoljeno.

Isa, a.s., je svoj narod pozivao da se pridržavaju Indžila koji je potvrđivao prethodno objavljeni, izvorni Tevrat. Ovu činjenicu Allah, dž.š., na slijedeći način saopćava u Kur’anu: „….i da potvrdim istinitost Tevrata, objavljenog prije mene, i da vam dopustim nešto što vam je bilo zabranjeno. I donosim vam dokaz od Gospodara vašeg – zato se Allaha bojte i mene slušajte.” (Ali ‘Imran, 50).

U jednom drugom ajetu Allah, dž.š., također, saopćava da je Indžil, sveta Knjiga objavljena Isau, a. s., Knjiga koja je potvrđivala Tevrat objavljen prije njega, koja je predstavljala uputu vjernicima i koja je osigurala da oni naprave razliku između ispravnog i pogrešnog, dozvoljenog i zabranjenog: „Poslije njih poslali smo Isaa, sina Merjemina, koji je priznavao Tevrat prije njega objavljen, a njemu smo dali Indžil, u kome je bilo uputstvo i svjetlo, i da potvrdi Tevrat, prije njega objavljen, u kome je također bilo uputstvo i pouka onima koji su se Allaha bojali.” (El-Ma’ida, 46).

Vodeći jevreji smatrali su prilično stranim ono što je objašnjavao Isa, a.s. Isa, a.s., ih je pozivao da vjeruju u Allaha dz.s. kao jednog Boga,tj. u Njegovu jedinost, iskrenost i poštenje. U Kur’anu je na slijedeći način saopćena objava koju je svom narodu dostavljao Isa, a.s.: „A kad je Isa očita znamenja donio, on je rekao:“Donosim vam mudrost i dolazim da vam objasnim ono oko čega se razilazite. Zato se Allaha bojte i Meni se pokoravajte, Allah je moj i vaš Gospodar, pa se Njemu klanjajte, to je Pravi Put!” Ali su se stranke između sebe podvojile, pa neka iskuse nesnosnu patnju na Dan bolni oni koji o Njemu krivo govore!” (Ez-Zuhruf, 63-65).

Ova neuobičajenost i iskrenost u Isaovom a.s. pristupu vjeri privukla je odredjenu pažnju naroda i vremenom je dolazilo do povećanja broja njegovih pristalica.

Jevrejski prvaci nisu mogli mirno posmatrati uspjeh koji je Isa a.s. imao kod odredjenog broja ljudi pa su odlucili da ga pogube.

Prema jednoj tvrdnji, Rimljani i jevrejski svećenici uhvatili su Isaa, a.s., razapeli ga na križ i tako ga ubili. Upravo kršćanski svijet ovako prihvata ovaj slučaj, ali vjeruju da je, nakon smrti, Isa a.s. oživio i da se uzdigao na nebo. Međutim, pogledamo li u Kur’an, vidjet ćemo da se to nije tako desilo: ”I zbog riječi njihovih: “Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina, Allahova poslanika!” A nisu ga oni ubili ni raspeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali; a sigurno je da ga nisu ubili.” (En-Nisa’,157)

U nastavku navedenog ajeta, za Isaovu, a.s., smrt se kaže slijedeće: „Već ga je Allah uzdigao Sebi. – A Allah je silan i mudar.” (En-Nisa’, 158).

Činjenica koju nam Kur’an saopćava sasvim je očita. Rimljani, koji su jevrejskim provociranjem pokušali ubiti. Isaa, a.s., nisu bili uspješni u tome. Kur’anska formulacija “već im se pričinilo”, korištena u navedenom ajetu, rasvjetljava ciljeli ovaj slučaj. Isa, a.s., nije ubijen, Allah dz.s. ga je uzdigao Sebi! Osim toga, Allah, dž.š., također skreće pažnju na činjenicu da oni koji su nastupali sa tom tvrdnjom ne posjeduju saznanja o istini.

Molimo Allaha da zajedničko poštovanje i zajednička ljubav prema Isa a.s. ,sinu Merjeminom, omili poštovanje i razumjevanje među nama! Molim Allaha dz.s. da nas uputi na pravi put,na put onih kojima je dao Svoju milost a ne na put onih na koje Se rasrdio i koji su zalutali. Amin!

 

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress