PRIJEDLOG IMAMOVOG UGOVORA ZA 2014 GODINU

Bosanski Edukativno Kulturni Centar Colorado

Bosnian Educational and Cultural Center of Colorado

Mile High Islamic Center

3550 Sheridan blvd, Denver, CO 80212

                                 

UGOVOR O ZAPOSLENJU

Izmedju  Dzemata  Bosansko Edukativni Kulturni  Centar Colorado

 I  Imama  Mirsad ef. Huseljica

Ugovor  izmedju Dzemata, Bosansko Edukativni Kulturni Centar Colorado, u daljnjem tekstu BECCC  s jedne strane  i  Mirsad ef. Huseljica u daljnjem  tekstu  Imam s druge starne,  je potpisan  dana _________, 20__  a stupa na snagu  _______________, 2014

 1. Opće odredbe

Stranke se slazu  da:

•   Imam je lice koje je postavljeno od strane Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini da vrši poslove imama, imama hatiba i muallima.

•  Imami obavljaju službu na osnovu šerijatskih propisa, Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uskladjenog sa zakonom SAD I drzave Colorado u SAD ,  i drugih propisa koje donose nadležni organi Islamske zajednice u okviru svojih ovlašćenja i smjernica viših organa Islamske zajednice.

• Islamska zajednica _BECCC_ je opsta  neprofitna  organizacija  koja se bavi promovisanjem  islamske religije i kulture.

• Efendija Mirsad Huseljic je spreman biti zaposlen kao Imam  i BECCC  je spreman zaposliti  Mirsad ef. Huseljica  kao takvog  uz sljedece uvjete:

– da je državljanin BiH ili da je bošnjačkog porijekla,

– da je pripadnik Islamske zajednice i da je dobrog moralnog vladanja,

– da je tjelesno i duševno sposoban za službu,

– da ima dokaz o stručnoj osposobljenosti za radno mjesto za koje se postavlja,

– da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivična djela koja ga čine  nepodobnim za obavljanje imamske službe,

– da je navršio 18 godina života.

Posebni uvjeti se propisuju u Pravilniku o radu imama.

            Prijem u službu imama vrši se, u pravilu,  putem konkursa ili produzavanjem postojeceg ugovora uz ako je potrebno dodatne izmjene I dopune postojeceg ugovora.

    Imam zaključuje ugovor o obavljanju imamske službe sa  islamskom Zajednicom- Dzematom.

            Ugovorom iz prethodnog stava regulišu se međusobna prava i obaveze između dzemata BEKCC  kao poslodavca i imama kao zaposlenika.

Imam mora imat polozen strucni ispit.

  Imam koji će obavljati i hatibske poslove mora zadovoljiti uslove za izdavanje murasele a reisu-l-ulema izdaje muraselu – hatibsko ovlaštenje.

Imam koji će obavljati i hatibske poslove mora zadovoljiti uslove za izdavanje dekreta  a reisu-l-ulema izdaje dekret  o postavljenju imama na duznost .

 1. Prava i obaveze

 

Imam je dužan da lično obavlja poslove i radne zadatke na radnom mjestu na koje je postavljen u skladu sa normativnim aktima Islamske Zajednice.

 

 Ako je imam, iz opravdanih razloga, spriječen da obavi vjerske obrede u džamiji ili izvan džamije, može povjeriti drugom imamu da to umjesto njega učini.

 

Obavljanje vjerskih obreda u džamiji ne može se povjeriti drugom imamu bez saglasnosti glavnog imama I dzematskog Odbora BECCC.

 

Imam ne može obavljati vjerske usluge na području džemata drugog imama ukoliko ga ovaj za to ne ovlasti. Izuzetno, za vjerske usluge oko dženaze treba poštivati posljednju volju umrlog, ako za to postoje pisani dokazi i uz prisustvo mjesnog imama.

 

Imam u slobodno vrijeme može raditi i druge poslove samo ukoliko to nije u suprotnosti sa njegovim zvanjem i ako ne ide nauštrb vršenja njegove imamske službe.

 

Za poslove iz prethodnog stava imam je dužan prethodno pribaviti odobrenje od dzematskog odbora koji je predložio njegovo postavljenje u imamsku službu.

 

Imam koji je spriječen da dođe na dužnost obavezan  je o tome blagovremeno obavijestiti svog neposredno pretpostavljenog.

 

 Imam ne može odsustvovati sa dužnosti bez prethodnog odobrenja neposredno pretpostavljenog.

            Imam je dužan da čuva službenu tajnu.

            Obaveza čuvanja službene tajne traje i po prestanku službe.

Pod službenom tajnom podrazumijevaju se sve informacije koje je imam saznao u toku službe čije bi javno iznošenje moglo na bilo koji način štetiti interesima službe i Islamske zajednice u cjelini.

 

Svaki imam je dužan prisustvovati seminarima i izvršavati obaveze prema programima za stručno usavršavanje.

 

ICNAB u saradnji sa Rijasetom  Islamske Zajednice će donijeti propise o organizaciji obaveznih seminara i programe stručnog usavršavanja imama.

 

Iz razloga gore navedenih  i uzimajući  u obzir međusobni  ugovor i obećanja stranaka,  BECCC  koji predstavlja  dzematski Odbor  i Imam , prihvatju slijedece:

 1. Ugovor  da zaposli  i bude zaposlen

BECCC ovim Ugovorom  zapošljava  Mirsad ef. Huseljica kao imama  i Mirsad ef. Huseljic  ovime prihvata i pristaje na takvo  zapošljavanje.

 1. Trajanje Ugovora o radnom odnosu je  na neodredjeno vrijeme gdje sve strane zadrzavaju pravo zahtijeva o izmjenama I dopunama . Dzematski Odbor ce jednom godišnje pripremiti  procjenu imamovog rada i zalaganja  u skladu s opisom posla i službene dužnosti.Imamovo postavljenje  ili razrjesenje duznosti ce se izvrsiti skupstinskim glasanjem i odlukom Skupstine  od 75% ili više glasova prisutnih clanova Skupstine  te u slučaju spora i odluke Skupstine  o prekidu ugovora ili  njegovo imenovanje ili promjenu uslova ovog ugovora , odbor je dužan dati imamu  trideset  dana roka .

  Ako imam odluči raskinuti radni odnos sa  BECCC on podnosi ostavku u pismenoj formi upravnom Odboru najmanje sezdeset dana prije dana stupanja na snagu odluke o prestanku radnog odnosa, osim ako odgovarajuća zamjena je pronađena i prihvacena od strane skupstine.

 2. OPIS DUŽNOSTI

Imamovi zadaci su izvrsavanje svih vjerskih aktivnosti u skladu sa Seriatom,propisima Rijaseta IZ BiH postujuci pri tome americki Ustav kao I zakone drzave Colorado.Izmedju ostalog imam se obavezuje:

 1. Klanjanje aksama i jacije namaza srijedom, cetvrtkom,petkom,subotom I nedeljom u dzamiji

 2. Klanjanje dzume namaza
 3. Obavljanje vjencanja
 4. Teravih namaze tokom mjeseca Ramazana
 5. Obavljanje dzenaze namaza
 6. Klanjanje  Bajram namaza
 7. Priprema I obavlja dzematskih mevlude
 8. Obavlja mevlude I tevhide u kucama dzematlija ako to oni zele
 9. Da poducava djecu I omladinu kao I odrasle koji budu izrazili zelju
 10. Održava odgovarajuće odnose s javnošću
 11. Organizuje hor ilahija I kasida radi ucestvovanja na vjerskim manifestacijama(bajramsko sijelo….) 
 1. Plaće i naknadeBECCC  plaća imama i imam  prihvata plaćanje za svoje usluge  naknadu u iznosu  od $  2083 mjesecno i placanje je   jednom mjesecno, prvog dana svakog mjeseca za trajanje ovog ugovora . Osim navedenog, BEKCC  će nadoknaditi  imamu  sve potrebne, uobičajene  i neophodne troškove   putovanja  Imama kao predstavnika  BECCC_koje ce pojedinacno bit odobravane ili odbijene  od strane Dzematskog odbora . Imamu ce biti  plaćen godišnji odmor na osnovi radnog staža po slijedecoj tabeli:

            – od navršene 1 do navršenih 5 godina  – 18 dana,

            – od 5   do 10 godina – 20 dana,

            – od 10 do 15 godina – 22 dana,

            – od 15 do 20 godina – 24 dana,

            – od 20 do 25 godina – 26 dana,

            – preko 25 godina – 30 dana.

              Dužinu i raspored godišnjeg odmora utvrđuje neposredni rukovodilac imama uzimajući u obzir, po mogućnosti, želju imama u pogledu vremena korištenja godišnjeg odmora.

 

Imam, odnosno muallim ne može koristiti godišnji odmor za vrijeme trajanja mektebske nastave,  Ramazana i bajrama ukoliko adekvatna zamjena nije obezbijedjena.

 

Prisustvovanje seminarima i drugim radnim sastancima koje zakazuju organi Islamske Zajednice i Udruženje ilmijje za imame, spada u redovno radno vrijeme imama.

 

Imam ima pravo da odsustvuje sa posla do sedam radnih dana u jednoj kalendarskoj godini uz naknadu plaće.

Odobrenje odsustva iz prethodnog stava daje neposredni rukovodilac u sljedećim slučajevima:

            – stupanja u brak,

            – porođaja supruge,

            – smrti i teže bolesti člana uže porodice,

            – polaganja stručnog ispita ili stručnog usavršavanja i doškolovavanja.

 Pod članom uže porodice u smislu ovog člana podrazumijevaju se: supružnici, djeca, roditelji, djedovi i nane, očuh, maćeha te braća i sestre.

 

            U pogledu stručnog usavršavanja i doškolovavanja organi mogu predvidjeti odsustvo sa posla u trajanju dužem od sedam dana uz naknadu plaće.

 imam ima 5 placenih dana  godišnje u slucaju bolseti (sick days)

Godišnji  plaćeni odmor moze prenijeti u sljedeću godinu u kojoj maksimalno 4 sedmice  može koristiti u komadu. Maksimalna odsustvo u slucaju porodicnih i licnih potreba (leave of absence )  je 90 dana, koja obuhvata sav preostali godisnji placeni odmor  i bolovanja. Odsustvo Imama radnim danima može se dogovoriti sa članovima Dzematskog odbora  .

 Imam ima pravo na naknadu plaće u visini osnovne plaće utvrđene ugovorom o obavljanju imamske službe i u slučajevima kada to vrijeme nije proveo na radu, a to su:

            – vrijeme godišnjeg odmora,

            – vrijeme plaćenog odsustva,

            – vrijeme dva bajrama, Nove hidžretske godine i državnih praznika.

 Za vrijeme spriječenosti za rad, bolovanje do 42 (četrdesetdva) dana, imamu se isplaćuje naknada u visini 80% plaće isplaćene mu u mjesecu koji je prethodio mjesecu u kojem je nastupila spriječenost za rad, odnosno u visini 100% osnovice koju čini ugovorena plaća imama iz prethodnog mjeseca, ako je spriječenost za rad nastala usljed povrede na radu ili u vezi sa radom.

BECCC nema  odgovornosti za imamovo  zdravstveno osiguranje.

 

Ako vanjski izvor nudi plaću, plaćanje  naknade ili pogodnosti za imama, licno ili posredno, imam će ga prijaviti blagovremeno dzematskom Odboru  i dzematski Odbor odlučuje da  prihvati ili odbije  ponudu.

 Jednom godišnje Dzematski odbor procijenjuje  mogucnost povecanja plate   uzimajući u obzir inflaciju i drugie faktore  kao što su njegov nastup na poslu, radni staž, obrazovanje, itd.

BECCC ce se truditi da omogući  imamu  dostojanstven životni standard kako i njegov položaj zahtijeva i Imam zaslužuje. Takva procjena će biti predstavljena  na  Skupštinu  na odobravanje.

 

 1. Prestanak službe 

  Ugovor o obavljanju imamske službe prestaje:

  – smrću imama,

  – sporazumom dzematskog Odbora i imama,

  – ispunjavanjem uvjeta za ostvarivanje prava na starosnu penziju u skladu sa radnim zakonodavstvom u drzavi Colorado,

  – danom dostavljanja pravosnažnog rješenja o utvrđivanju gubitka radne sposobnosti,

  – otkazom imama,

  – izricanjem disciplinske mjere otkaza ugovora – danom pravosnažnosti odluke,

  –    upućivanjem na izdržavanje kazne zatvora preko tri mjeseca.

  Ako služba prestaje na osnovu pismenog sporazuma između imama i  Dzemata, u pismenom sporazumu se utvrđuje dan prestanka službe.

  Ako imam jednostrano raskida ugovor sa dzematom kao poslodavcem, dužan je ostati u službi period otkaznog roka koji ne može trajati manje od 60 (sezdeset) ni više od 90 (devedeset) dana.

   

  Ako dzemat raskida ugovor sa imamom dužan mu je ostaviti otkazni rok utvrđen u prethodnom stavu.

  Imam kome služba prestaje po sporazumu ili usljed otkaza ugovora obavezan je uredno predati dužnost nakon čega zahtjev za dekret o prestanku službe ce biti proslijedjen ICNAB-u te  Rijasetu IZ BiH.

   

  Ako imam izbjegava predaju dužnosti, Dekret o razrješenju od službe izdat će mu se tek kada se komisijski utvrdi stanje njegovih poslova.

  Imamu prestaje služba po rješenju disciplinskog organa kad pravosnažnim rješenjem bude izrečena disciplinska mjera otpuštanja iz službe.

   

  Imamu prestaje služba na osnovu akta kojeg donosi skupstina dzemata kod kojeg je i obavljao službu.

   

  Akt o prestanku službe iz prethodnog stava ne može se donijeti prije nego što se imamu izda Dekret o razrješenju od strane Rijaseta.

   

  Uz prijedlog za izdavanje Dekreta o razrješenju dostavlja se neophodna dokumentacija kojom se dokazuje da su ispunjeni uvjeti za razrješenje imama.

 

Imam je duzan odrzavati dobre odnose sa ostalim dzematima i imamima u Sjevernoj Americi.

Imam je duzan imati plan rada za svaku godinu koji ce podnijeti na uvid dzematskom Odboru.

Imam takodje treba ostvariti tijesnu suradnju sa dzematskim odborom BECCC.

Dzematski odbor preuzima sve poslove od opceg znacaja dok po pitanju organizacije vjerskog zivota u Dzematu imam ima otvorenu mogucnost sto znaci moze samostalno da odlucuje o nacinu i metodama prezentiranja Islama ali da pri tome ne narusi ugled ove institucije niti zakone ove drzave stoga je i duzan podnijeti Odboru program rada.

Imam takodje treba uzeti casove Engleskog jezika kako bi se sto prije mogao ostvariti odnos sa drugim vjerskim institucijama (muslimanskim I nemuslimanskim) u smislu upoznavanje drugih o nasoj vjeri.

Pri tome je duzan da ovaj dzemat, BECCC, reprezentuje u najboljoj mogucoj mjeri koristeci se svojom strucnom spremom kao i islamskim ahlakom.

Imam ce svakako biti nagradjivan prema rezultatima svoga rada sto znaci da ce aktivno raditi na poboljsanju sadasnje situacije u Dzematu.

NAČIN OBAVLJANJA DUŽNOSTI

Imam  će u svako  doba ,vjerno, marljivo i u skladu sa svojom sposobnoscu, iskustvu i talentu, obavljati sve dužnosti u Dzematu i dzematskim prostorijama koje mogu biti zatrazene  od njega na osnovu  potpisanog ugovora , i pri tome  pridobije  razumno zadovoljstvo clanova  BECCC 

imam će pripremiti svoj ​​raspored rada, uzimajući u obzir da ne moze naplacivati  prekovremeni rad i dostaviti ga dzematskom  odboru na pregled  i odobrenje. Imamov raspored rada mora biti fleksibilan i rasporedjen  na takav način da moze ispuniti sve redovne ili hitne potrebe  BECCC. Imam će, kad god je to moguće,  unaprijed obavijestiti  dzematski Odbor o odsutnosti s posla po bilo kom osnovu.

 Imam će napraviti  kalendar svih aktivnosti i postavit  ga na  oglasnu tablu  i praviti potrebne promjene svakodnevno , a on će  Izvještaj o svom radu podnositi  dzematskom Odboru na tromjesecnoj  osnovi. Imam mora biti propisno odjeven u svim prilikama kao što i dolikuje njegovom Imamovom  zvanju i njegovo ponašanje bit će  najbolj uzor  islamske tradicije.

 Kao islamski učenjak,  da se ne uključuje  u bilo kakave  političke  aktivnosti,  što može biti štetno za svrhe ili ciljeve  BECCC, ili koji mogu izazvati podijeljenost i nesloga među članstvo BECCC. To ne znači da imam ne moze izraziti svoje privatno mišljenje  kao svaki građanin ove države . Imam će slijediti i provoditi  upute i odluke dzematskog  Odbora  o  interesima  BECCC  ukoliko su one u skladu sa Serijatom.

Imam ima pravo da pripada bilo kojoj profesionalnoj organizaciji, čija  načela, svrhe ili ciljevi nisu u suprotnosti s načelima, svrhama  ili ciljevima  islamske organizacije.

Dzematski odbor BECCC zadrzava pravo da se koristi vazecim pravilnikom o radu imama Rijaseta IZ BiH u slucaju da naidje situacija neobjasnjena u ovom ugovoru a pomenuta je u pravilniku o radu Imama Rijaseta IZ BiH i nema suprotnosti sa zakonom  SAD i drzave Colorado.

Datum

 

Dostavljeno

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

Imam                                                              BECCC

                                                                      Predstavnik BECCC          

                                                                              

_______________________                        _______________________

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress