bylaws

Zaglavlje_BEKCC_05102014

 

 

PRAVILNIK RADA BEKCC

Bismilahir rahmanir rahim

 

Neka je potpuni blagoslov i neprekinuti mir naPoslanika Muhammeda s.a.v.s. i njegovu porodicu ,ashabe i sve istinske sljedbenike.

 

PRAVILNIK O RADU DŽEMATA ČLANOVA

ISLAMSKE ZAJEDNICE BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE

 

ČLAN 1. IME

 

Ovim pravilnikom se reguliše rad džemata koji su dio Islamske zajednice Bošnjaka

Sjeverne Amerike i time ujedno dio Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

 

ČLAN 2. NADLEŽNOST

 

Ovaj pravilnik je nadležan za sve džemate u okviru Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike. Džemati su dužni da, u slučaju potrebe, usklade svoje džematske statute i pravilnike sa ovim pravilnikom.

 

ČLAN 3. CILJ I SVRHA

 

Cilj džemata je da svi njegovi pripadnici žive u skladu sa islamskim normama.

Cilj džemata se ostvaruje promicanjem dobra i odvraćanjem od zla.

Svrha džemata se postiže sljedećim aktivnostima:

 • obavljanjem i izvršavanjem svih vjerskih dužnosti u skladu sa islamskim zakonom,

Šeriatom.

 • brigom o islamskom odgoju i obrazovanju svojih pripadnika i zalaganjame za

očuvanjem vrijednosti braka i muslimanskog porodičnog života

 • staranjem o vjerskim pravima muslimana i, u skladu sa svojim mogućnostima, osiguravanjem uvjeta svojim pripadnicima za izvršavanje islamskih dužnosti.
 • organiziranjem djelatnosti kojima se stječe, štiti i uvećava imovina
 • suradnjomi razmjenom iskustava sa drugim islamskim zajednicama
 • suživotom sa drugim vjerskim
  • zalaganjem za očuvanje kulture, jezika i tradicije Bošnjaka u skladu sa svojim mogućnostima

 

ČLAN 4. RAD I DOZVOLA

 

Rad džemata se odvija primjenom Američkog Ustava o demokratskim institucijama. Rad džemata se bazira na dozvolu o registraciji od nadležnih organa, dodjeljenoj u skladu sa članom o općim neprofitabilnim organizacijama.

 

ČLAN 5. USTROJSTVO

 

Ustrojstvo džemata, shodno ustrojstvu Islamske zajednice, kao i sve njene djelatnosti se temelje na Kur’ani-Kerimu i Sunnetu Muhammeda alejhis-selam, islamskoj tradiciji Bošnjaka i zahtjevima vremena. Djelatnosti u džematu podliježu načelima zakonitosti, javnosti i odgovornosti, a rukovodne dužnosti podliježu Islamskim načelima odgovornosti i pravednosti.

 

ČLAN 6. DŽEMAT

 

Džemat je osnovna organizaciona jedinica Islamske zajednice.

Odluku o formiranju džemata donosi Rijaset Islamske zajednice u BiH na prijedlog glavnog imama za Sjevernu Ameriku, a na zahtjev Inicijativnog odbora budućeg džemata. Džemat čini skupina od najmanje 100 muslimanskih domaćinstava koji žive na jednom području i koji su međusobno povezani u izvršavanju zajedničkih islamskih dužnosti ili manje domaćinstava koji su u stanju finansijski održavati sami sebe. Organi džemata su Skupština džemata i Džematski odbor.

 

ČLAN 7. SKUPŠTINA DŽEMATA

 

Skupštinu džemata sačinjavaju svi muslimani i muslimanke iz tog džemata koji su članovi islamske zajednice i redovno plaćaju članarinu i koji su navršili 18 godina, s tim da jedna familija nosi samo jedan glas.

Skupština džemata bira: džematski odbor, zastupnike džemata u skupštini medžlisa, sabornike Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike ispred džemata, te donosi važnije odluke koje se tiču organizacije džemata i vjerskog života u džematu.

Na prijedlog džematskog odbora Skupštinu džemata saziva Predsjednik džematskog odbora, pismenim ili javnim pozivom članovima džemata.

Poziv sadrži mjesto, vrijeme i datum održavanja Skupštine. Poziv mora biti upućen najmanje 21 dan prije održavanja Skupštine.

Kvorum Skupštine čini 10% prisutnih članova džemata. Ako nema kvoruma, Skupština se odgađa za dvije sedmice kada se održava bez obzira na kvorum.

Redovna izborna skupština se održava svake druge godine.

Vanredna skupština džemata se saziva po potrebi ili zbog navrednih okolnosti.

 

ČLAN 8. DŽEMATSKI ODBOR

 

Džematski odbor ima od 5 do 9 članova uključujući imama koji je po funkciji član

odbora.

Mandat članova džematskog odbora je dvije godine sa pravom ponovnog izbora.

Džematski odbor osigurava uvjete za vjerski život u džematu. Članovi džematskog odbora imaju jednakopravan glas.

Sve odluke u džematu donosi džematski odbor, i po usvajanju i potpisivanju sekretara i

predsjednika unose se u posebnu knjigu odluka.

Imam zadržava pravo veta na svaku odluku koja je u suprotnosti sa osnovama islamskog učenja.

Način rada džematskog odbora utvrđuje se pravilom većinskog glasanja, poštivanjem odluka Rijaseta IZ BiH i usklađivanjem sa Statutom Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i Ustavom IZ u BiH.

Izabrani džematski odbor obavlja svoju dužnost i poslije isteka mandata sve do izbora, odnosno konstituiranja novog odbora.

 

ČLAN 9. SASTANCI DŽEMATSKOG ODBORA

 

Redovne i vanredne sastanke odbora saziva Predsjednik džematskog odbora. Svaki član džematskog odbora dužan je da prisustvuje sastanku na pismeni poziv sekretara ili predsjednika džematskog odbora.

U hitnim slučajevima sastanak džematskog odbora se može i telefonski zakazati.

Odluke u džematskom odboru se donose natpolovičnom većinom glasova.

Izabrani kandidat za džematski odbor daje pred svjedocima slijedeću izjavu: “Ja (ime i prezime) se kunem Svemogućim Bogom da ću dok budem član ovog džematskog odbora služiti vjeri Islamu i raditi za dobrobit ovog džemata. Bože, od tebe pomoć molim.”

 

ČLAN 10. OPOZIV ČLANA DŽEMATSKOG ODBORA

 

U slučaju da bilo koji član džematskog odbora ne izvršava svoje obaveze prema džematu, ili svojim radom ruši ugled džemata, može biti isključen odlukom većine članova džematskog odbora.

Član džematskog odbora se opoziva ili razrješava dužnosti kada se utvrdi :

 • da su njegovo ponašanje i rad u suprotnosti sa islamskim normama,
 • da radi suprotno propisima i odlukama organa džemata,
 • da na položaju ne izvršava osnovne obaveze za koje je izabran,
 • da je svoj položaj zloupotrijebio,
 • da je nesposoban da obavlja svoju dužnost,
 • da tri puta neopravdano ne prisustvuje sastancima džematskog

 

ČLAN 11. FUNKCIJE U DŽEMATSKOM ODBORU

 

Funkcije u džematskom odboru su: predsjednik, podpredsjednik, sekretar i blagajnik. Funkcije u džematskom odboru mogu obnašati samo članovi odbora koji poznaju bosanski i engleski jezik i koji posjeduju osnovno znanje za rad na kompjuteru.

Funkcije u džematskom odboru su na rok od dvije godine, od dana izbora na izbornoj skupštini džemata, osim imama čiji će mandat biti utvrđen posebnim ugovorom.

Svaka osoba koja je izabrana na funkciju može se opozvati i razriješiti dužnosti u džematskom odboru pod gore navedenim uslovima, i za svoj rad odgovara džematskom odboru.

Predsjednik džematskog odbora se bira od strane džematskog odbora većinom glasova na

dvije godine i ima pravo ponovnog izbora na funkciju.

Predsjednik džematskog odbora vodi sastanke džematskog odbora, Skupštine i iste

saziva.

Podpredsjednik džematskog odbora zamjenjuje Predsjednika odbora u slučaju bolesti,

odsustva i ostavke Predsjednika.

Sekretar vodi zapisnike sa sastanaka, čuva arhivu i pečat zajednice, potvrđuje sve dokumente džemata pečatom džemata. Sekretar šalje obavještenja članovima džematskog odbora i članovima džemata, poziva na sastanke džematskog odbora, šalje pozive za Skupštinu, vodi evidenciju članova i vrši sve poslove vezane za sekretarijat.

Blagajnik obavlja i vrši sve uplate i isplate kako to traži džematski odbor, a u skladu sa propisima koji su na snazi u ovoj državi. Blagajnik sav novac koji dolazi džematu iz bilo kojih izvora polaže na bankovni račun džemata, podnosi tromjesečni izvještaj

 

džematskom odboru, prikazuje sve prihode i rashode koje je džemat imao, i uopće vrši

sve poslove oko blagajne.

 

ČLAN 12. IMAM

 

Imam organizuje vjerski život u džematu i odrzava veze sa javnošću u vezi sa vjerskim aktivnostima. Imam treba da poznaje engleski i bosanski jezik. Imama postavlja, premješta i razrješava Reisu-l-Ulema na prijedlog Glavnog imama, a na traženje džematskog odbora.

Imam u svome radu odgovara džematskom odboru i Glavnom imamu.

Imam sa džematskim odborom potpisuje ugovor o radu, u kojem se regulišu međusobna prava i obaveze, rok trajanja ugovora i to na osnovu dekreta Rijaseta IZ BiH kojim se dozvoljava dotičnom imamu da obavlja imamsku dužnost.

Jednom godišnje džematski odbor analizira učinak i rad imama u skladu sa ovim pravilnikom.

Imam moše biti lice koje ima najmanje završenu jednu od medresa i jedan od islamskih fakulteta. Prednost za postavljanje imama u dijaspori imaju imami sa prethodnim iskustvom od najmanje 2 (dvije) godine imamskog rada.

 

ČLAN 13. IZBORNI SISTEM

 

Izbori u Islamskoj zajednici vrše se tajnim glasanjem između više kandidata.

Kandidati za džematski odbor su istaknuti i ugledni članovi džemata.

Komisija za izbore zajedno sa Imamom dužna je odbiti kandidaturu lica koja ne

ispunjavaju uvjete za izbor u organe džemata, odnosno džematskog odbora.

Aktivno i Pasivno biračko pravo u džematu ima svaki pripadnik džemata koji je navršio osamnaest godina, koji izmiruje svoje obaveze u džematu, i nosi jedan glas ispred porodice.

 

 

ČLAN 14. PASIVNO BIRAČKO PRAVO

 

Svaki zaslužan i uzoran član džemata može biti biran u džematski odbor u skladu sa šerijatskim propisima, pod slijedećim uvjetima:

 • Da je redovan član džemata najmanje 3 (tri) godine bez
  • Da je svojim zalaganjem za džemat poznat kao osoba koja je voljna staviti svoje vrijeme i znanje na raspolaganje džematu
   • Da se uzdržava od velikih grijeha kao : Alkohol, Blud, Kocka i Širk.
  • Da zna osnovne islamske propise i da svakodnevno prakticira

 

 

ČLAN 15. ČLANSTVO I ČLANARINA

 

Član džemata može biti svaki musliman ili muslimanka na području džemata koji je napunio/la 18 godina. Sekretar džematskog vodi evidenciju o članstvo u džematu.

 

Iznos članarine se utvrđuje i po potrebi mijenja na Skupštini džemata, a na prijedlog džematskog odbora. Svi članovi jedne familije se računaju članovima džemata ako iz jedne familije ima bar jedan član džemata. Pod familijom se podrazumijevaju bračni supružnici sa djecom do stupanja djece u brak. Prilikom stupanja u brak, novoosnovana familija je dužna da se zasebno učlani neovisno od toga da li živi odvojeno ili ne. Svaka osoba može biti član po želji ako je napunila 18. godina.

Sve kategorije socijalnih slučajeva kao i penzionisane osobe plaćaju članarinu u posebnom iznosu koji se utvrđuje na skupštini džemata.

 

ČLAN 16. PRESTANAK ČLANSTVA

 

Ako član Zajednice nije platio članarinu 6 (šest) mjeseci, biće napismeno obaviješten/a o

tome, a nakon još 6 (šest) mjeseci neplaćanja vazife prestaje biti članom džemata. Ukoliko neko odbije platiti članarinu bez razloga, neće dobiti usluge Imama, niti će u slučaju smrti biti ukopan na mjesto gdje se ukopavaju članovi džemat dok se u njegovo/njeno ime ne izmire dugovi prema džematu.

Bilo koja usluga Imama : Šerijatsko vjenčanje, Mevlud, Dženaza itd. za osobe ili porodice koji nisu članovi džemata, nosi određenu finansijsku obavezu prema džematu čiju visinu utvrđuje džemat na džematskoj skupštini, a na prijedlog džematskog odbora.

 

ČLAN 17. ČEKOVI, IZVODI, DEPOZITI

 

Svi čekovi, izvodi i dr. oblici za plaćanje sredstava, evidencije izdate u ime džemata moraju biti potpisani od strane blagajnika ili nekog drugog koga džematski odbor ovlasti. Sva novčana sredstva moraju bti deponirana u roku od 48 (četrdesetosam) sati na račun džemata u banci.

 

 

ČLAN 18. KNJIGOVODSTVO

 

Zajednica treba održavati uredne, ispravne i kompletne knjige i zapisnike o poslovima vezanim za Zajednicu kao i generalne informacije o članovima, Džematskom odboru kao i listu članova Zajednice koji imaju pravo da glasaju. Sve knjige Zajednice mogu biti pregledane od strane Džematskog odbora Zajednice ili njegove komisije.

 

 

ČLAN 19. FISKALNA / BUDŽETNA GODINA

 

Fiskalna ili budžetna godina počinje od prvog dana Januara i završava trideset i prvog dana mjeseca Decembra iste godine. Krajem svake fiskalne godine pravi se finansijski izvještaj koji se usvaja na džematskoj Skupštini.

 

ČLAN 20. PEČAT ZAJEDNICE I NABAVKA

 

Džematski odbor brine se o nabavci pečata džemata koji će sadržavati ime džemata. Džematski odbor se bavi nabavkom ostalih materijalnih sredstava za potrebe džemata.

 

 

ČLAN 21. ZATVARANJE I PREKID RADA

 

U slučaju da Islamski centar i aktivnosti vezane za Centar izgube svrhu i ne pomažu

ostvarenju zadatih ciljeva i svrhe, Centar i aktivnosti će biti ukinuti.

Kompletna imovina postaje vlasništvo/vakuf Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne

Amerike – ICNAB.

 

ČLAN 22. PRAVOSNAŽNOST

 

Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja, tj 03/29/2014 godine, usvajanjem na Saboru Islamske zajednice većinom glasova prisutnih u Denveru, CO

Pravilnik može biti izmijenjen ili dopunjen samo na redovnoj sjednici Sabora

Islamske zajednice Bosnjaka Sjeverne Amerike.

                                                                                                      

Datum: Mart  29.2014 god

 

PREDSJEDNIK IZVRSNOG DZEMATSKOG ODBORA:

Nihad Poljakovic

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress